Lenie Degen

Rijksstraatweg 193
1115 AR Duivendrecht

Mob: 06 50917651
Email: leniedegen@chello.nl
lenie.degen@werkgroepherkenning.nl

Stichting Werkgroep Herkenning

Stichting Werkgroep Herkenning

De Stichting Werkgroep Herkenning (SWH) is een lotgenotenorganisatie die in 1981 is opgericht. Zij geeft hulp aan en komt op voor kinderen, kleinkinderen en familieleden bij van personen die in de jaren 1940-1945 aan de zijde van de bezetter stonden, dan wel de bezetter waren zoals kinderen van Duitse militairen – ook wel (klein)kinderen van „foute“ ouders genoemd  voor meer informatie www.werkgroepherkenning.nl

Mensen kunnen tot op de dag van vandaag door de politieke keuze van hun ouders ernstige problemen ondervinden in hun persoonlijk en maatschappelijk leven. Deze problemen zijn mede terug te voeren op hun ervaringen als kind tijdens of na de WOII. De afwijzing door de samenleving en de daaruit voortvloeiende loyaliteits- en identiteitsproblemen kunnen zelfs in latere generaties  nog tot uiting komen.

 Bijeenkomsten

Een paar keer per jaar organiseert SWH contactmiddagen met een presentatie en/of lezing en elk jaar wordt  er een dag met een bepaald thema georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

De telefonische hulplijn SWH heeft een hulptelefoon, waar u kunt spreken met iemand, die zelf kind ( of kleinkind) is van een politiek  „foute“ ouder, ( of grootouder) en die de problematiek (her)kent en begrijpt. Zodat u zich in alle veiligheid en vertrouwdheid kunt uitspreken.

U bent van harte welkom met al uw vragen

op het nummer: +31 (0)6 330 57 003.

U kunt ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via secretariaat@werkgroepherkenning.nl

Mijn bestuurstaak

Sinds juni 2018 ben ik actief als bestuurslid bij de Werkgroep Herkenning. Ik ben mede betrokken bij de telefonische hulplijn.

Een overzicht van de problemen die wij tegenkomen

 • een familiegeheim waar niet over gepraat kan of mag worden. (want ‘de buitenwereld’ moest er eens achter komen …..) Of de situatie waarin één van de beiden ouders niets van af weet van familiegeheim van de ander en wat het precies inhoudt;
 • angst om er niet bij te horen en uitgesloten te worden;
 • schaamte (soms plaatsvervangend) en schuldgevoel;
 • faalangst, dat er niets fout mag gaan;
 • het gevoel iets goed te moeten maken, wat de ouder(s) ooit fout hebben gedaan;
 • groot loyaliteitsconflict tegenover de ouders;
 • veroordeeld kunnen worden op het bekend worden van het verleden van de (groot)ouder(s).

Herkenbare factoren van binnenuit

 • het familiegeheim en het (zelfgekozen) isolement;
 • missen van basisveiligheid en geborgenheid;
 • loyaliteitsconflict tegenover de ouders;
 • schuldgevoelens, al dan niet plaatsvervangend;
 • schaamte;
 • de beklemmende vraag wat de ouders precies hebben gedaan of geweten;
 • isolement binnen het gezin door het zwijgen over de oorlog en het niet beantwoord krijgen van vragen;
 • voor de na de oorlog geborenen: zich buiten de ervaring van de andere gezinsleden geplaatst weten;
 • isolement ook in de zin van de enige in de familie te zijn die iets met ‘de oorlog doet’, die zich rekenschap wil geven van de gevolgen van het oorlogsverleden.

Herkenbare factoren van buitenaf

 • ervaringen met oorlogsgeweld, bombardement, vlucht;
 • uitsluiting en pesterijen vóór, tijdens en na de oorlog;
 • gescheiden worden van de ouders, tijdens of na de oorlog en opvang in kindertehuis of pleeggezin;
 • armoede door de confiscaties met als consequenties het verloren gaan van een deel van het verleden en een beperking van de mogelijkheden in de toekomst;
 • de identificatie met de politieke keuze van de ouders en met ‘het Kwaad’ (van de nazi-ideologie)en daardoor deel, uitmaken van de groep die als zondebok gezien wordt;
 • verwarring door informatie uit de buitenwereld die vaak haaks staat op wat zelf in en na de oorlog ervaren is;
 • afwijzing bij opleiding of sollicitaties op grond van het feit kind van een collaborateur te zijn;
 • niet zelf beoordeeld worden maar op het verleden van de ouders;
 • het voortduren van het gebruik van de termen goed en fout als maatschappelijk cohesie gevend fenomeen.

Deze ervaringen hebben vaak een zodanige psychische belasting betekend, dat kinderen van „foute“ ouders hierdoor in de problemen zijn gekomen.

Soms lopen we collectief tegen belastende situaties aan, bijvoorbeeld  bij de Nationale Doden Herdenking op 4 mei.  Daar zien we heel duidelijk een botsing van gevoelens  bij wie we herdenken.  In 2015 zorgde een gedicht over een „foute“ oom voor veel ophef/commotie en werden we weer geconfronteerd met hoe men vaak nog tegen ons aankijkt. Hoeveel pijn en verdriet dat toch weer kan geven laat zien dat we daar (nog) niet immuun voor zijn geworden. Hoe willen en kunnen we hier in de toekomst mee omgaan ?

Voor verdere vragen of informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Wij staan graag voor u klaar.

Het Bulletin

Een van de voornaamste communicatiemiddelen van Stichting Herkenning is het Bulletin. Het Bulletin wordt eens per kwartaal verspreid onder de donateurs. Vanwege de kosten gebeurt dit zoveel mogelijk digitaal per e-mail, maar op verzoek kan dit u per post worden toegestuurd.

Het Bulletin bevat:

 • een overzicht van de activiteiten van Stichting Herkenning en van andere verwante organisaties;
 • actuele discussies rondom de collaboratiegeschiedenis en de omgang daarmee door de naoorlogse samenleving;
 • verhalen van donateurs van de werkgroep;
 • een brieven- en oproepenrubriek gecombineerd met relevante informatie, waaronder recensies van boeken, films enzovoort.

WORDT DONATEUR!

Steun Stichting Werkgroep Herkenning door donateur te worden!
U zult begrijpen dat alle activiteiten die Stichting Werkgroep Herkenning onderneemt niet zonder kosten zijn. We hebben geen subsidie  en daarom hebben we uw hulp hard nodig.
Indien u ons wilt steunen, kunt u zich opgeven als donateur.
Voor het donateurschap hanteren wij een minimum donatie vanaf € 25,00 per jaar, maar mocht dit voor u een probleem zijn dan is iedere andere bijdrage bijzonder welkom. Het donateurschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Geeft u zich halverwege het jaar op, dan worden u de reeds verschenen Bulletins van het lopende jaar toegezonden. Bij een aanmelding in het 4e kwartaal geldt de donatie naar wens voor het lopende of komende jaar. Ook kan de bijdrage van een donateur als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd. zie voor meer info: www.werkgroepherkenning.nl